Voorwaarden Nicolas de Kerstman

HuurdeechteKerstman.nl en nicolasdekerstman.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl en gelden zowel voor de opdrachtgever alsmede de arFest. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die een opdracht voor het boeken van een arFest heeI verstrekt. Onder arFest wordt verstaan: iedere arFest / groep van arFesten. Versie 2018-01

01. ALGEMENE ZAKEN
a. De overeenkomst tussen opdrachtgever en HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl is pas van kracht wanneer de getekende overeenkomst in het bezit is van HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl
b. De overeenkomst kan eenzijdig, zonder melding of overleg met opdrachtgever, door HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl beëindigd worden wanneer de opdrachtgever de gage niet op de in de overeenkomst vastgestelde datum heeI overgemaakt. De betalingsverplichFng van de gage blijI wel van kracht.
c. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de arFest. Indien naar het oordeel van de arFest de veiligheid van personen in gevaar wordt bracht, alsmede in het geval van agressieve en/of onheuse bejegening, kan het optreden worden onderbroken dan wel worden afgelast. De beoordeling van de arFest is hierin doorslaggevend. De betalingsverplichFng van de gage blijI van kracht.
d. Opdrachtgever zorgt voor een vrije toegang van parkeerruimte en locaFe voor de arFest.
e. Indien ten gevolge van het verkeerd doorgeven van Fjd en/of locaFe door opdrachtgever de arFest te laat aankomt, is de arFest gerechFgd het optreden af te lasten waarbij de betalingsverplichFng van de gage van kracht blijI.
f. Indien het optreden voorFjdig moet worden afgebroken door omstandigheden anders dan te wijten aan arFest, kan HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld en betaling van gage blijI van kracht.
g. Iedere schade, aangebracht aan kostuums van arFest, aangebracht door publiek, personeel of bezoekers, al of niet met opzet, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed en wel binnen 1 maand nadat de schade is toegebracht.

02. LOCATIE
a. De opdrachtgever zorgt voor een gereserveerde en onbetaalde parkeerruimte voor 1 personenauto nabij de locaFe. Indien dit een betaalde parkeerplaats betreI worden deze kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever.
b. De opdrachtgever zorgt voor een afsluitbare kleedkamer, uit het zicht van kinderen. De kleedkamer dient voorzien te zijn van 2 spiegels, verlichFng, verwarming, voldoende zitplaatsen voor 4 personen, hygiënische faciliteiten met stromend water, e.e.a. binnen een redelijke afstand tot het podium / locaFe.
c. Vanaf aankomst tot en met verblijf dient de opdrachtgever te zorgen voor een redelijk aantal consumpFes van eenvoudige aard voor arFest. Ook dient de opdrachtgever, indien arFest en crew zich rond etensFjd op de locaFe van opdrachtgever bevinden, voor een eenvoudige maalFjd te zorgen.
d. Indien een optreden plaats heeI in de open lucht, dient de opdrachtgever bij slecht weer zorg te dragen voor een deugdelijk, overdekt podium waar weersomstandigheden geen schade kunnen aanrichten aan kostuums en haarwerk.

03. HET OPTREDEN
a. De arFest zal ruim voor aanvang van het optreden op de locaFe aanwezig te zijn. Bij aankomst dient de arFest zich bij de contactpersoon (telefonisch) te kunnen melden. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de arFest bij aanvang direct de kleedkamer kan betreden.
b. Het staat de arFest en opdrachtgever vrij om beeld- en geluidopnames te maken. De HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl zal ten alle Fjden een exemplaar van de opname mogen ontvangen.
c. Het staat de opdrachtgever vrij om de arFest voor aanvang van het optreden via kranten, advertenFes, posters en flyers aan te kondigen.
d. HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl biedt de opdrachtgever een hoge resoluFe persfoto voor publicaFe aan.
e. Het staat HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl en de opdrachtgever vrij om het betreffende optreden aan te kondigen op website en social media.
f. Opdrachtgever is vooraf bekend met de act, de duur van de act en de inhoud van de act en kan hier achteraf nimmer over reclameren.

03. BETALING, AANSPRAKELIJKHEID EN ANNULERING
a. De betaling van het optreden dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het optreden per overboeking plaats te vinden, tenzij anders schriIelijk is overeengekomen. Factuur ontvangt de opdrachtgever wanneer de getekende overeenkomst in het bezit is van HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl. Wanneer de betaling niet is voldaan binnen aangegeven termijn, zal het optreden geen doorgang vinden. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van de verplichFng de overeengekomen gage te betalen.
b. Het vermelde bedrag is uitkoop exclusief BTW; de geboekte arFest zal zorg dragen voor het afdragen van loonheffingen.
c. Indien de arFest op de datum en FjdsFp van het optreden door overmacht (ziekte, ongeval, ed.) verhinderd is, zal in samenspraak met de opdrachtgever een passende oplossing worden gezocht.
d. Als na het ondertekenen van het contract het evenement, om welke reden dan ook, geannuleerd wordt kan er geen aanspraak gemaakt worden op verrekening of korFng, het honorarium dient volledig te worden betaald.
e. de arFesten van HuurdeechteKerstman.nl en SantaNicholas.nl zijn in het bezit van een VOG verklaringen voor het uitoefen van hun optreden als Kerstman en of Sinterklaas.

© Copyright © 2016 - 2023 Santa Nicholas.
All Rights Reserved.